lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ติดต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เจ้าของร้าน

ติดต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ https://www.dsi.go.th/

กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษDepartment of Special Investigation) หรือ ดีเอสไอ (อังกฤษDSI) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

 

ประวัติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Special Investigation มีชื่อย่อว่า DSI ภายหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 มีคำสั่งย้าย นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2558 ให้ พ.ต.อ.นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่และไปประจำสำนักงานปลัดกระทรวง[3]

คณะกรรมการคดีพิเศษ

คณะกรรมการคดีพิเศษชุดปัจจุบัน (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
1. นาย อธิคม อินทุภูติ ด้านกฎหมาย
2. ดร. พันธุ์ทิพย์ นวานุช ด้านกฎหมาย
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ด้านเศรษฐศาสตร์
5. นาย สราวุธ เบญจกุล ด้านการเงินการธนาคาร
6. นาย ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ด้านความมั่นคงประเทศ
7. พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน ด้านการสอบสวนคดีอาญา
8. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
9. ดร. มานะ นิมิตรมงคล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อำนาจหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทภารกิจดังต่อไปนี้

 1. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
 3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
 4. จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัด

 • สำนักบริหารกลาง
 • กองกฎหมาย
 • สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
 • สำนักคดีการเงินการธนาคาร
 • สำนักคดีความมั่นคง
 • สำนักคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • สำนักคดีภาษีอากร
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 1
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 2
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 3
 • สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
 • สำนักงานปฏิบัติการพิเศษ
 • สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ

คดีพิเศษ หรือคดีอาชญากรรมพิเศษในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง คดีอาญาตามกฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้าย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) หรือคดีอาญาที่ได้กำหนดเป็นกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งคดีดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ
 2. คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่งคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
 3. คดีความผิดทางอาญาทีมีลักษณะเป็นคดีความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม
 4. คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
 5. คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

ทั้งนี้การกระทำความผิด ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ หรือคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฯ จะเป็นคดีพิเศษจะต้องเข้าลักษณะตาม (1) – (19)[7] และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ได้มีการกำหนดลักษณะของการกระทำความผิด อาทิ มูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้กระทำความผิดไว้ในประกาศ กคพ. เรื่องการกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551)

ทำเนียบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลตำรวจโท นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 23 กันยายน พ.ศ. 2546
2. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 - 9 มกราคม พ.ศ. 2550
3. นายสุนัย มโนมัยอุดม 16 มกราคม พ.ศ. 2550 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง 11 เมษายน พ.ศ. 2551 - 29 กันยายน พ.ศ. 2552
5. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557[1]
6. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (รักษาการ)
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
7. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รักษาการ)[2]
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[3]

8. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการ)[4]
9. พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (รักษาการ)[5] 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน[6]

อ้างอิง

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

Categories

New

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม1,871 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,470 ครั้ง
เปิดร้าน22 ธ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

Contact us

0949054111
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเบรนมีเดีย
เบรนมีเดีย
แนวข้อสอบ งานราชการ
เบอร์โทร : 0949054111
อีเมล : onchuma2524@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก